Privacy Reglement

Privacy Reglement


Dienstverlener De Verbeter KATA Academie.

1. Algemene bepalingen.
In dit reglement wordt verstaan onder:
1.1 Privacy: het recht van geregistreerde op bescherming van de persoonlijke levenssfeer in verband met het vastleggen en verstrekken van persoonsgegevens. De Verbeter KATA Academie de instelling voor o.a. organisatie ontwikkeling en begeleiding en interim dienstverlening.

Contactgegevens:
8e wijk 8
8413 NM Oudehorne

1.2 Klant: een persoon die of zich heeft gewend tot, of is verwezen naar De Verbeter KATA Academie, met het verzoek hem of haar naar en in betaalde of vrijwillige arbeid te begeleiden, ten behoeve van het ontwikkelen van organisaties.
1.3 Opdrachtgever: de (al dan niet bij wet) aangewezen verstrekker van voorzieningen, die (al dan niet) bij beschikking toestemming geeft de klant te begeleiden en aan wie facturaties worden gericht. Diegene die toestemming geeft voor gebruikmaking dienstverlening van De Verbeter KATA Academie ten behoeve van organisatie ontwikkeling. Diegene aan wie de factuur wordt gestuurd.
1.4 Dossier: een systematisch gebundelde verzameling van gegevens over een klant, relevant voor zijn of haar begeleiding en ten behoeve van facturatie.
1.5 Registratie: een samenhangende verzameling van op verschillende personen betrekking hebbende gegevens voor zover deze, al dan niet langs geautomatiseerde weg zijn verzameld:
1.6 Anoniem gegeven: een gegeven betreffende de dienstverlening dat niet herleidbaar is tot een klant. a.in het kader van persoonlijke ondersteuning en of organisatie ontwikkeling.
1.7 Gegevens: gegevens die herleidbaar zijn tot een klant en of opdrachtgever.
1.8 De Verbeter KATA Academie: een erkend rechtspersoon, die tot doel heeft diensten te verlenen die kunnen worden aangemerkt als organisatie ontwikkeling.
1.9 Verbeteraar, consultant, coach: de professionele medewerker van De Verbeter KATA Academie die de klant daadwerkelijk begeleidt en ondersteund in persoonlijke en of organisatie ontwikkeling.
1.10 Derden: alle personen die niet zijn de klant, De Verbeter KATA Academie de opdrachtgever of de professionele medewerker van of namens De Verbeter KATA Academie.
1.11 Houder: de partners van de organisatie die de zeggenschap heeft over de (begeleidings) gegevens en verantwoordelijk is voor de naleving van dit reglement, zijn De Verbeter KATA Academie.

2. Doelstelling gegevensverzameling.
2.1 (Begeleidings) gegevens worden uitsluitend verzameld met het oog op het geven van begeleiding en ten behoeve van facturatie.

3. Reikwijdte.
3.1 Dit reglement is van toepassing op alle activiteiten van De Verbeter KATA Academie.

4. Houderschap.
4.1 De houder heeft zeggenschap over de registratie.
4.2 De houder is verantwoordelijk voor de wijze en vorm van opname van gegevens voor de technische verwerking en voor het goed functioneren van de registratie overeenkomstig de bepalingen van dit reglement en treft daartoe de nodige voorzieningen
4.3 De houder draagt zorg voor de nodige voorzieningen van technische en organisatorische aard ter beveiliging van de registratie tegen verlies of aantasting van de gegevens en tegen onbevoegde kennisneming, wijziging of verstrekking daarvan.

5. Te verzamelen gegevens.
5.1 De paartners van De Verbeter KATA Academie, dragen zorg voor de samenstelling van welke soorten van gegevens worden verzameld ten behoeve van de begeleiding. Ten behoeve facturatie inzake organisatieontwikkeling.
5.2 De houder zal niet meer gegevens in registratie opslaan of bewaren dan voor het doel van de registratie nodig is.

6. Opslag van gegevens.
6.1 Dossiers en gegevens worden opgeslagen in daartoe bestemde afsluitbare bewaarplaatsen.
6.2 De professionele medewerker draagt als beheerder van het dossier van zijn klant zorg voor een geordende opslag van het dossier.

7. Toegang tot de registratie.
7.1 Toegang tot de registratie van gegevens hebben uitsluitend en slechts ter uitvoering van hun werkzaamheden de personen genoemd onder artikel 6.2.
7.2 De Verbeter KATA Academie draagt er zorg voor dat de geheimhoudingsverplichting bij de uitvoering wordt nageleefd.

8. Overdracht en gebruik van gegevens.
8.1 Het op enigerlei wijze logisch in verband brengen van anonieme gegevens met gegevens die zijn opgenomen in enige andere verzameling van tot individuele natuurlijke personen herleidbare gegevens vindt niet plaats.

9. Kennisneming door de klant.
9.1 De houder wijst de klant op het feit dat hij of zij wordt opgenomen in de registratie.
9.2 De klant heeft recht op kosteloze inzage van de op hem of haar betrekking hebbende gegevens.
9.3 De procedure voor de uitoefening van het recht op kennisneming is als volgt: a. de aanvrager wendt zich tot de houder en geeft te kennen geïnformeerd te willen worden omtrent het over hem geregistreerde; b. de houder draagt zorg voor een deugdelijke vaststelling van de identiteit van de aanvrager; c. de houder doet, binnen een maand na indiening van het verzoek om kennisgeving, aan de aanvrager opgave van de eventueel geregistreerde gegevens, dan wel deelt de aanvrager mee op welke plaats en tijd de aanvrager de door hem verlangde inzage kan krijgen. Indien nodig wordt de registratie door of namens de houder voorzien van een toelichting.

10. Verwijdering en verbetering van gegevens.
10.1 Gegevens die niet meer noodzakelijk zijn voor het doel van de registratie worden uiterlijk na drie jaar uit de registratie verwijderd.
10.2 Een klant van wie gegevens in de registratie zijn opgenomen, kan de houder schriftelijk verzoeken deze te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen, indien deze feitelijk onjuist, voor het doel van de registratie onvolledig of niet ter zake dienend zijn dan wel in strijd met een wettelijk voorschrift in de registratie voorkomen.
10.3 Een verzoek als bedoeld in het voorgaande lid bevat de aan te brengen wijzigingen.
10.4 Op een verzoek als bedoeld in lid 2 wordt door de houder binnen een maand beslist. De beslissing wordt per omgaande schriftelijk aan de verzoeker meegedeeld. Een weigering is met redenen omkleed.
10.5 De houder draagt zorg dat een beslissing tot verbetering, aanvulling of verwijdering zo spoedig mogelijk wordt uitgevoerd.

11.0 Klachtenprocedure.
11.1 Onverminderd het bepaalde in het voorgaande lid zijn van toepassing de mogelijkheden die worden geboden in de Wet AVG.
12. Slotbepalingen Dit reglement geldt voor onbepaalde tijd. Wijziging of aanvulling van het reglement vindt plaats met inachtneming van de door de wetgever gestelde regels. Dit reglement is voor iedereen op verzoek inzichtelijk of via de website De Verbeter KATA Academie in te zien: www.verbeter-kata-academie.nl


Opgemaakt te Oudehorne, 24 juli 2019